Cô Nguyễn Lê Hạnh Giao ra ứng cử nghị viên khu vực 5 San Jose

Cô Nguyễn Lê Hạnh Giao là người có nhiều năm phục vụ cộng đồng tại San Jose. Hôm 12/12 cô đã tuyên bố ra tranh cử chức nghị viên khu vực 5 của thành phố San Jose. Phóng Viên Vũ Nhân từ San Jose tường trình trong phóng sự sau đây