22/09/2023 | 96

Có dư luận viên cộng sản tại hải ngoại hoạt động trên mạng xã hội không?

Có dư luận viên cộng sản tại hải ngoại hoạt động trên mạng xã hội không?