Home Cho nhập cảng gà Trung Cộng là “giết” người chăn nuôi