23/11/2022 | 15

Chiến tranh Ukraine, tiếp tục nỗ lớn hay kết thúc có tính toán?