Chiến dịch tình thương “Góp Một Bàn Tay” tại Wichita, Kansas

Trong tuần lễ vừa qua, các hội đoàn và đồng hương tại thành phố Wichita, Kansas, đã thành lập một chiến dịch lấy tên “Góp một bàn tay” để trả ơn nước Mỹ và gọi sự ủng hộ đóng góp đồng hương VN tại đây những vật liệu y tế, và sau đó sẽ đem đến tặng cho các bệnh viện. Phóng viên Nguyên Nam tường trình sau đây: