Chiều Một Mình Qua Phố | Sáng tác: Trịnh Công Sơn | Nhạc Thính Phòng

SBTN Music Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR