Cập nhật thông tin từ cơ quan Thống Kê Dân Số

Cập nhật thông tin từ cơ quan Thống Kê Dân Số

Theo thông cáo báo chí của cơ quan thống kê dân số ngày 28 tháng 9, bộ trưởng Bộ Thương mại đã công bố rằng ngày 5 tháng 10 năm 2020 sẽ là ngày kết thúc các hoạt động trả lời và thu thập dữ kiện của cuộc Thống kê dân số năm 2020.

Nếu người dân có bất kỳ câu hỏi, hoặc thắc mắc nào liên quan đến việc gia hạn thời hạn Thống kê dân số năm 2020, vui lòng liên lạc với Văn phòng Thông tin công cộng (PIO) của Cơ quan Thống kê dân số qua email: pio@census.gov hoặc gọi đến số 301-763-3030.