13/09/2016 | 3

California: tiểu bang đầu tiên trả lương làm thêm giờ cho nông dân

California: tiểu bang đầu tiên trả lương làm thêm giờ cho nông dân

Tin Sacramento, California. (CBS) – Nông dân tại tiểu bang nông nghiệp lớn nhất quốc gia sẽ được trả lương làm thêm giờ, giống như hầu hết các nhân viên làm việc theo giờ khác, theo một đạo luật mà Thống Đốc Jerry Brown vừa ký vào ngày hôm 12/09.

Luật mới, sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn, bắt đầu từ năm 2019, là đạo luật đầu tiên trên toàn quốc, để chấm dứt việc áp dụng các quy định lao động riêng đối với nông dân trong 80 năm qua. Tại tiểu bang Cali, nơi ông Cesar Chavez thu hút thành công sự ủng hộ của nông dân, để yêu cầu quyền tham gia nghiệp đoàn và điều kiện làm việc tốt hơn, đạo luật AB1066 sẽ dần dần hạ thấp số giờ mà nông dân phải làm trước khi được trả thêm lương. Nông dân cũng sẽ được trả lương gấp rưỡi sau 8 giờ làm việc một ngày hay 40 giờ một tuần, thay vì 10 giờ một ngày hay 60 giờ một tuần như hiện nay.

Các qui định mới sẽ hoàn toàn có hiệu lực vào năm 2022 đối với hầu hết các thương nghiệp, và năm 2025 đối với các nông trại có từ 25 nhân viên trở xuống.

Các nhóm nông nghiệp cảnh báo đạo luật sẽ gây khó khăn nghiêm trọng cho một trong những ngành lớn nhất của tiểu bang California. Công việc đồng áng từ lâu vẫn được miễn một số tiêu chuẩn lao động do chính phủ liên bang ban hành bắt đầu từ những năm 1930, trong đó có việc trả lương làm thêm giờ. (Nguyên Trân)