30/09/2016 | 2

California: 7 triệu công nhân kế hoạch nghỉ hưu

California: 7 triệu công nhân kế hoạch nghỉ hưu

San Francisco, California. (CBS) – Theo CBS News, gần 7 triệu công nhân California chưa được tiếp cận kế hoạch nghỉ hưu tại nơi làm việc, sẽ sớm được ghi danh vào kế hoạch tiết kiệm IRA do tiểu bang quản trị.

Kế hoạch có tên Sự Lựa chọn An toàn California, gọi tắt là CSC, được Thống đốc Jerry Brown ký thành luật vào hôm qua. Luật này yêu cầu tất cả cơ sở có ít nhất 5 công nhân tham gia, nếu chủ cơ sở chưa cung cấp lương hưu, kế hoạch 401K, hoặc kế hoạch nghỉ hưu tương tự cho công nhân. Luật này sẽ bắt đầu từ năm 2018 với các cơ sở có 100 công nhân hoặc nhiều hơn. Đối với cơ sở nhỏ hơn, họ sẽ thực hiện luật này sau 3 năm nữa. Dựa vào kế hoạch tiết kiệm IRA, công nhân sẽ được ghi danh tự động, nhưng họ vẫn có thể từ chối tham gia bất cứ lúc nào. Nếu tên họ vẫn còn trong danh sách, 3% trong số tiền lương của họ sẽ được tự động chuyển sang tài khoản hưu trí.

Tuy nhiên, một công nhân vẫn có thể thay đổi số tiền họ tiết kiệm. Bất cứ sự chuyển đổi nào cũng phải do công nhân thực hiện. Chủ cơ sở hoặc nhà tuyển dụng không được phép làm mọi thay đổi bổ sung, như một số công ty làm cho kế hoạch 401K. Tài khoản hưu trí của công nhân sẽ được đầu tư vào Ngân khố Liên bang, hoặc vào những đầu tư ít rủi ro hơn. Cuối cùng, chương trình này cũng có thể đưa ra những lựa chọn đầu tư khác cho công nhân. (Mai Đức)