11/05/2014 | 2

Các loại ngâm hò

Chương trình TIẾNG TƠ ĐỒNG kỳ này sẽ nói rõ hơn về các loại ngâm hò của dân nhạc Việt Nam. Kính mời quý vị cùng theo dõi.