Ca Dao Mẹ | Trình bày: Mai Thanh Sơn | Tác giả: Trịnh Công Sơn

Producers: Mai Thanh Sơn & Trúc Hồ
Singer: Mai Thanh Sơn
Mix: Mai Thanh Sơn
Director: Ethan Lê
Editor: Trúc Hồ