Buổi Gây Quỹ Tại Sydney Cho Người Dân Ukraine

Nhóm trẻ VCAY tại Sydney đã phối hợp cùng cộng đồng Ukraine để tổ chức buổi gây quỹ giúp người Ukraine trong cuộc chiến chống xâm lăng của Nga. Phóng viên Hoài Phương & Erika Lâm tường trình sau đây: