Bức Tường Đá Đen về đến Boston

Với thông điệp “Đoàn Kết, Giáo Dục và Tôn Vinh”, phiên bản phụ của Bức Tường Đá Đen đã đi đến hơn 400 thành phố và thị xã khắp Hoa Kỳ. Và gần đây, Bức Tường Đá Đen đã về đến West Springfield, thành phố Boston. Cộng đồng người Việt tại Boston được dành riêng cho ngày thứ sáu 19 tháng 8, gọi là ngày Vietnam American Day để làm lễ truy điệu các chiến sĩ đã bỏ mình vì tổ quốc.