BÌNH LUẬN SBTN: Đầu mối của tai hoạ: Bắc Kinh – Bắc Hàn – Bắc Việt