Biểu tình phản đối luật đặc khu & an ninh mạng tại Canberra, Úc

Cộng đồng người Việt Tự Do tại thủ đô Canberra-Úc Châu đã tổ chức cuộc biểu tình phản đối dự án cho Trung cộng thuê 3 đặc khu và luật an ninh mạng của cộng sản Việt Nam.