Biểu Tình Ngày Quốc Tế Nhân Quyền Tại Toronto, Canada

Nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền, cộng đồng người Việt tại Toronto – Canada đã hưởng ứng theo lời kêu goi của Liên Hiệp Quốc trên toàn thế giới, biểu tình chống lại những nhà cầm quyền ức hiếp nhân dân, phản đối chính sách độc tài của CSVN.