Biến Động Bầu Cử Tại San Jose

Ngày 11/1/2022 hội đồng thành phố San Jose có một buổi họp tái phân chia lại ranh giới khu vực tiếp theo phiên họp ngày 15/12/ 2021. Trong phiên họp ngày 11/1/2022 hội đồng thành phố San Jose đưaa ra một dự luật mới có tên là luât nới rộng quyền đi bầu để cho những người không có quốc tịch cũng được đi bầu các chức vụ trong thành phố San Jose . Phóng Viên Vũ Nhân từ San Jose tường trình trong phóng sự sau đây