17/01/2023 | 68

Bao giờ ông tổng thống và ông chủ tịch hạ viện sẽ gặp nhau ?

Bao giờ ông tổng thống và ông chủ tịch hạ viện sẽ gặp nhau ?