Bao Giờ Biết Tương Tư | Sáng tác: Phạm Duy | Nhạc Thính Phòng

SBTN MUSIC Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLu4zcWA5VP42vyTZFn4sYVFNFLBTZR6fR