28/05/2020 | 81

“Ba nhớ rút ống thở cho con…”! (Nam Lộc)

“Ba nhớ rút ống thở cho con…”! (Nam Lộc)
Gởi đến tất cả các độc giả. Chúng tôi quyết định để bản tin này trắng như một lời chia buồn đến gia đình ký giả Huỳnh Kỳ Phát và nguyện xin hương hồn của cháu Michael Huỳnh Kỳ Sĩ sớm tiêu diệu miền cực lạc