08/08/2016 | 0

Bà Hillary Clinton mở rộng khảng cách dẫn trước ông Donald Trump

Bà Hillary Clinton mở rộng khảng cách dẫn trước ông Donald Trump

Washington, DC. (CBS) – Theo cuộc khảo sát của Trường Đại Học Monmouth vào ngày hôm nay, bà Hillary Clinton mở rộng khoảng cách dẫn trước ông Donald Trump kể từ khi hai đảng tổ chức hội nghị tháng trước.

Theo cuộc khảo sát, bà Clinton giành được 46% ủng hộ của các cử tri ghi danh, trong khi ông Trump được 34%. 7% cử tri ủng hộ ứng cử viên đảng Tự Do Gary Johnson và 2% ủng hộ ứng cử viên đảng Xanh Jill Stein. Trong số những người có thể đi bỏ phiếu, bà Clinton dẫn trước với 50% ủng hộ, ông Trump được 37% ủng hộ. 7% ủng hộ ông Johnson và 2% ủng hộ ông Stein.

Một cuộc khảo sát tương tự mà trường Monmount thực hiện chỉ vài ngày trước Hội Nghị Quốc Gia đảng Cộng Hòa cho thấy bà Clinton chỉ dẫn trước ông Trump có 3% trong số các cử tri đã ghi danh và 2% trong cố những người có thể đi bỏ phiếu. Cuộc thăm dò mới thấy rằng bà Clinton dẫn trước tại 10 tiểu bang quan trọng. Bà Clinton được 42% ủng hộ, trong khi ông Trump được 34%.

Bà Clinton tiếp tục dẫn trước trong số các cử tri không phải da trắng. 69% cử tri gốc Phi Châu, Á Châu, Hispanic và các cử tri da màu khác ủng hộ bà Clinton, trong khi chỉ có 10% ủng hộ ông Trump.

Ứng cử viên của đảng Cộng Hòa dẫn trước bà Clinton 5% trong số các cử tri da trắng không phải là Hispanic. Tuy nhiên bà Clinton lại dẫn trước ông Trump tới 30% trong số phụ nữ da trắng có bằng đại học, nhóm nhân khẩu học mà ông Mitt Romney chiến thắng dễ dàng vào năm 2012. (Nguyên Trân)