Arizona diễn hành bằng xe ủng hộ Tổng Thống Trump

Vào ngày chủ Nhật ngày 6/9/2020, cuộc diễn hành bằng xe ủng hộ Tổng thống Trump do Cộng đồng sắc dân Á Châu tại Tiểu Bang Arizona tổ chức. Phóng viên Vũ Nhân tường trình trong phóng sự sau đây: