Home Chương Trình SBTN Giải Trí - Đời Sống The Victoria Tố Uyên Show ‘AMERICA’S GOT TALENT 2013 WINNER’ interview with Kenichi Ebina (P1)

‘AMERICA’S GOT TALENT 2013 WINNER’ interview with Kenichi Ebina (P1)

https://www.youtube.com/watch?v=whfEzLsbzBs