03/03/2014 | 0

Ai chịu trách nhiệm chuyện sập cầu ở Lai Châu?

Nói về chuyện sập cầu ở Lai Châu, các cơ quan trách nhiệm đều đồng ý rằng tai nạn là do chất lượng ốc neo. Nhưng có một điều mà tất cả dân chúng cũng như những người quan tâm đều thắc mắc: thế nếu biết tai nạn là do ốc neo nhưng đến sao đến giờ thì vẫn chưa ai xác định được đơn vị nào phải lãnh trách nhiệm?? Hay có lẽ tốt nhất là nên đổ trách nhiệm lên Trung Quốc (ốc neo Made in China) nên chỉ mới khánh thành hai năm mà ốc đã bung rồi!