Home Abu Sayyaf thông báo chặt đầu con tin người Đức sau thời hạn nộp tiền chuộc mạng Abu Sayyaf thông báo chặt đầu con tin người Đức sau thời hạn nộp tiền chuộc mạng

Abu Sayyaf thông báo chặt đầu con tin người Đức sau thời hạn nộp tiền chuộc mạng