09/07/2014 | 3

9/7/14 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long