09/08/2014 | 1

8/8/14 – SBTN Morning với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long