08/07/2014 | 3

8/7/14 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long