08/05/2014 | 0

8/5/14 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long