08/10/2014 | 0

8/10/2014 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long