08/08/2014 | 1

7/8/14 – SBTN Morning với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long