06/06/2014 | 2

6/6/14 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long