25/12/2013 | 0

6/12/13 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long