6 cuốn sách của Dr Seuss sẽ ngừng xuất bản vì những hình ảnh kỳ thị chủng tộc

6 cuốn sách của Dr Seuss sẽ ngừng xuất bản vì những hình ảnh kỳ thị chủng tộc

Tin từ BOSTON – Theo thông báo của cơ sở kinh doanh bảo tồn và bảo vệ di sản của tác giả Dr Seuss – Dr. Seuss Enterprises –  cho biết sáu cuốn sách của Dr Seuss – bao gồm cuốn “And to Think That I Saw It on Mulberry Street” và “if I Ran the Zoo” – sẽ ngừng xuất bản vì hình ảnh phân biệt chủng tộc và thiếu nhạy cảm.

Sở này biết những cuốn sách trên miêu tả con người theo những cách gây tổn thương và sai trái,” Dr. Seuss Enterprises nói với AP trong một tuyên bố trùng với ngày sinh của tác giả và họa sĩ minh họa quá cố, rằng việc ngừng bán những cuốn sách này chỉ là một phần trong cam kết của cơ sở trong một kế hoạch rộng lớn hơn để bảo đảm các sách của Dr Seuss Enterprises đại diện và hỗ trợ tất cả các cộng đồng và gia đình. (BBT)