22/01/2014 | 0

6 Cặp Đồng Tính Kiện Tiểu Bang Florida Vi Hiến

6 Cặp Đồng Tính Kiện Tiểu Bang Florida Vi Hiến

Miami, Florida (CBS)
Sáu cặp đồng tính tại Nam Florida nộp đơn kiện tại Tòa Quận Hạt Miami-Dale, yêu cầu thay đổi lệnh cấm hôn nhân đồng tính của tiểu bang Florida.
Vụ kiện, tương tự như những vụ kiện khác trên toàn quốc, cho rằng lệnh cấm bôi xấu các cặp đồng tính và con cái của họ, không phù hợp với lợi ích hợp pháp của chính phủ và vi phạm quyền bình đẳng theo Hiếp Pháp Hoa Kỳ.
Những người khởi kiện đòi hỏi các quyền cơ bản, nhân phẩm và bình đẳng.
Theo hồ sơ vụ kiện, ba cặp nam và 3 cặp nữ, đã chung sống nhiều năm. Năm cặp trong số đó đã có con. Thứ Sáu tuần trước, họ nộp đơn xin giấy phép kết hôn nhưng bị từ chối.
Hôm qua, tổ chức Bình Đẳng Florida nội đơn kiện đại diện cho họ. Đòi hỏi hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính tăng mạnh kể từ mùa hè năm ngoái, sau khi Tối Cao Pháp Viện bác bỏ Luật Bảo Vệ Hôn Nhân.
Phán quyết đó không ảnh hưởng tới các lệnh cấm hôn nhân đồng tính của tiểu bang, nhưng cũng tạo động lực cho các vụ kiện tại từng tiểu bang.

Minh Hằng