05/08/2014 | 1

5/8/14 – SBTN Morning với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long