12/09/2023 | 66

48 năm sau cộng sản Việt Nam mới chịu chui ra khỏi vỏ?

48 năm sau cộng sản Việt Nam mới chịu chui ra khỏi vỏ?