04/03/2014 | 1

4/3/14 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long