04/11/2014 | 3

4/11/2014 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long