4/11/2014 – BÌNH LUẬN TIN TỨC: Cán bộ Trung Cộng phải tuyên thệ trung thành với Hiến Pháp

Đặng Tiểu Bình đã mở cửa nước Tàu với khẩu hiệu: kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Một mặt phải tư bản hoá nước Tàu, một mặt cần xoa dịu phe bảo thủ trong đảng nên đưa ra cái khẩu hiệu đầu voi, đuôi chuột như trên. Hiện tại nhằm giải khuyết tình trạng các sứ quân địa phương cứ ra thông tư, nghị định và điểu khiển toà án theo ý của mình, Tập Cận Bình bắt buộc từ nay tất cả cán bộ phải trung thành với hiến pháp chứ không trung thành với đảng để buộc cán bộ không được tuỳ tiện ra thông tư, nghị định trái với hiến pháp. Mục đích chính là cho toà án có nhiều quyền hơn trong mọi quyết định.