30/12/2014 | 3

30/12/2014 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long