30/09/2015 | 1

30/09/15 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long