Home Phóng Sự Phóng Sự Việt Nam 30/01/16 – PHÓNG SỰ VIỆT NAM: Hội Nhà Báo Độc Lập hướng tới thành lập Liên Đoàn Báo Chí VN