02/09/2014 | 1

2/9/2014 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long