29/10/2014 | 1

29/10/2014 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long