29/10/2015 | 1

29/10/15 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long