29/06/2015 | 2

29/06/15 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long