Home Chương Trình SBTN Giải Trí - Đời Sống The Victoria Tố Uyên Show 29/06/15 – ĐIỂM TIN ĐẦU TUẦN với Đỗ Dzũng & Victoria Tố Uyên