28/08/2014 | 0

28/8/14 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long