28/07/2014 | 0

28/7/14 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long